Regulamin konkursu IAU100 NameExoWorlds

Informacje wstępne

 1. Konkurs stanowi część ogólnoświatowego projektu IAU100 NameExoWorlds prowadzonego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU) w ramach obchodów stulecia powstania tej organizacji (IAU100). W trakcie IAU100 NameExoWorlds każdy kraj otrzyma możliwość nazwania planety pozasłonecznej (egzoplanety) i jej gwiazdy. W tym celu kraje przeprowadzą własne konkursy.
 2. Celem polskiego konkursu jest wyłonienie polskiej propozycji nazw dla planety pozasłonecznej BD+14 4559 b i jej gwiazdy BD+14 4559. W dalszej części regulaminu pod określeniem „konkurs” rozumiana jest polska część konkursu IAU100 NameExoWorld.
 3. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym (PTA).
 4. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zrzesza zawodowych astronomów z całego świata i jest jedynym podmiotem na świecie, który ma prawo nadawać uznawane jako oficjalne nazwy obiektom astronomicznym. Witryna internetowa: www.iau.org
 5. Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów w Polsce. Witryna internetowa www.pta.edu.pl.
 6. W celu przeprowadzenia konkursu powołany został Komitet Konkursowy. Dodatkowo powołano także Komitet Honorowy. Składy osobowe obu komitetów podane są na stronie internetowej konkursu.
 7. Konkurs uzyskał patronat honorowy od:
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
  • Polskiej Akademii Nauk (PAN)
  • Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK)
  • Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA)
  • Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA)
  • polskich naukowych ośrodków astronomicznych
  • polskich planetariów
  • pełna lista patronów dostępna jest na stronie internetowej konkursu.
 1. Strona internetowa konkursu ma adres www.iau100.pl/planety.

Kto może wziąć udział

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski i przeznaczony dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych.
 2. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne (zwane dalej „osobami”), a także instytucje, organizacje, kluby, szkoły, urzędy i inne podmioty (zwane dalej „podmiotami”). Osoby i podmioty są zwane dalej także „uczestnikami”.
 3. Konkurs jest w założeniu skierowany do mieszkańców Polski oraz Polaków mieszkających poza granicami kraju, ale ponieważ Komitet Konkursowy nie ma możliwości weryfikacji tego faktu w przypadku osób indywidualnych, więc miejsce zamieszkania, ani obywatelstwo nie są brane pod uwagę w konkursie.
 4. W przypadku instytucji, organizacji, klubów, szkół, urzędów i innych podobnych podmiotów, aby wziąć udział w konkursie, podmiot musi mieć siedzibę lub oddział na terenie Polski, z wyjątkiem punktu 13.
 5. Podmioty polonijne lub związane z Polakami jako mniejszościami narodowymi w innych krajach również mogą wziąć udział w konkursie, o ile przedstawią dowody na swoje związki z Polską. O akceptacji udziału w takiej sytuacji decyduje Komitet Konkursowy, decyzja ta jest ostateczna i nie przewiduje się od niej procedury odwoławczej.

Nagrody

 1. Uczestnicy, których propozycje zostaną wybrane do trzeciego etapu konkursu, otrzymają nagrody. Dokładny spis nagród będzie podany na stronie konkursu. Jeżeli nastąpi sytuacja, że daną nazwę zaproponowała łącznie zbyt duża liczba w stosunku do ilości nagród, jakimi dysponują organizatorzy, nagrody zostaną wtedy przyznane wyłącznie uczestnikom, który jako pierwsi zgłosili daną nazwę.
 2. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy nadesłali propozycje zgodne z regulaminem, zostaną rozlosowane nagrody (dokładny spis nagród dostępnych w tej puli będzie podany na stronie konkursu). Z losowania wykluczeni są uczestnicy wskazani w punkcie 14.
 3. Zdobywca nagrody jest zobowiązany do podania organizatorowi swojego adresu pocztowego w celu wysyłki nagrody. Jeżeli odmówi podania adresu, poda adres niezgodny z punktem 17, albo nie poda prawidłowego adresu w terminie 7 dni od wysłania przez Komitet Konkursu informacji o nagrodzie na adres e-mailowy uczestnika, traci prawo do nagrody.
 4. Nagrody dla laureatów będą wysyłane pocztą na adresy na terytorium Polski. W przypadku, gdy laureatem zostanie osoba przebywająca poza Polską, w celu wysyłki nagrody musi podać adres na terenie Polski, inaczej nagroda nie zostanie wysłana (wyjątkiem są podmioty z punktu 13).

Przebieg konkursu

 1. Konkurs będzie prowadzony etapami od 3 czerwca 2019 r. do 31 października 2019 r. (etapy polskie) oraz do grudnia 2019 r. (etap międzynarodowy).
 2. Komitet Konkursowy ma prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów i całego konkursu, podając taką informację do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu.

Etap 1

 1. Etap pierwszy odbędzie się w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. W tym czasie będą przyjmowane propozycje nazw dla planety i gwiazdy wraz z uzasadnieniami. Uzasadnienia należy nadsyłać w języku polskim.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną nazwę (jeden zestaw nazw – dla planety i gwiazdy) w konkursie, z wyjątkiem punktu 22.
 3. W przypadku podmiotów, które mają oddziały (lub odpowiednik oddziałów w strukturze podmiotu), do swojego własnego zgłoszenia ma prawo każdy z oddziałów. Przykładowo jeśli ogólnopolska organizacja posiada oddziały wojewódzkie, to każdy z oddziałów wojewódzkich ma prawo do osobnego zgłoszenia i jest traktowany jako osobny uczestnik. Inny przykład to zespoły szkół – każda ze szkół wchodząca w skład zespołu ma prawo do osobnego zgłoszenia. Dodatkowo: w przypadku szkół również każda klasa ma prawo do osobnego zgłoszenia.
 4. Jeżeli od jednego uczestnika napłynie więcej zgłoszeń, pod uwagę wzięte będzie najnowsze poprawne zgłoszenie.
 5. Większa liczba zgłoszeń od danego uczestnika nie wpływa na zwiększenie jego szans w losowaniu nagród. Przy losowaniu pod uwagę brane jest tylko najnowsze poprawne zgłoszenie od danego uczestnika.
 6. Propozycje będą przyjmowane wyłącznie przy pomocy formularza konkursowego znajdującego się na witrynie internetowej pod adresem www.iau100.pl/planety.
 7. W formularzu należy podać imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mailowy oraz opcjonalnie nazwę podmiotu (w przypadku gdy zgłoszenia nie dokonuje osoba indywidualna tylko instytucja/organizacja/inny podmiot) oraz zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Po wysłaniu zgłoszenia, na adres e-mailowy uczestnika przyjdzie e-mail potwierdzający.
 9. Zgłoszenia, które zostaną przesłane w sposób inny niż przez formularz konkursowy, będą uznawane za nieważne. Wymóg ten jest konieczny dla sprawnej realizacji konkursu.

Etap 2

 1. W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r. Komisja Konkursowa przeanalizuje zgłoszenia nadesłane w etapie 1 i wybierze grupę nazw do dalszego procedowania w konkursie.

Etap 3

 1. Etap 3 rozpocznie się 9 września 2019 r. i potrwa do 31 października 2019 r. W tym czasie będzie prowadzone internetowe głosowanie na nazwy wybrane w etapie 2.
 2. Głos w etapie 3 może oddać dowolna osoba.
 3. Głosy będą zbierane poprzez formularz głosowania na stronie internetowej konkursu.
 4. Jedna osoba może zagłosować tylko raz.
 5. Zabrania się wpływania na wynik głosowania przez stosowanie automatycznych systemów głosujących, wielokrotnie głosowanie przez jedną osobę lub stosowanie innych technik mających na celu ominięcie punktu 33.
 6. System zbierania głosów będzie stosował techniki utrudniające praktyki opisane w punkcie 34, w tym w szczególności będą przechowywane logi z adresami IP.
 7. W przypadku wykrycia przez Komisję Konkursową głosów nieprawidłowych (w szczególności oddanych w sposób opisany w punkcie 34), może ona unieważnić takie głosy, a w skrajnym przypadku odwołać głosowanie i zarządzić je ponownie, odpowiednio dostosowując terminy głosowania.

Etap 4

 1. Komisja Konkursowa na podstawie wyników głosowania ustali polską propozycję nazwy dla planety i gwiazdy oraz dwie propozycje rezerwowe.
 2. Polska propozycja zostanie przekazana do Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) w terminie do 15 listopada 2019 r.
 3. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) przeanalizuje propozycje z wszystkich krajów i ogłosi wyniki w grudniu 2019 r.

Kryteria dla proponowanych nazw

 1. Proponowane przez uczestników konkursu nazwy powinny być związane z rzeczami, ludźmi, miejscami o długotrwałym znaczeniu kulturowym, historycznym lub geograficznym, wartym upamiętnienia jako nazwa obiektu astronomicznego.
 2. Nazwy mogą być związane tematycznie z kosmosem i astronomią, konstelacją, w której znajduje się układ planetarny – ale nie jest to wymóg konieczny.
 3. Należy zaproponować dwie nazwy: jedną dla planety i drugą dla gwiazdy. Obie nazwy powinny mieć związek tematyczny, który da się logicznie wyjaśnić jednym lub dwoma zdaniami. Użyty temat powinien być na tyle szeroki, aby w przyszłości można było ustalić dodatkowe nazwy dla innych potencjalnych obiektów w tym układzie planetarnym. Przykładowo: rzeki w kraju XYZ, fikcyjne lądy w powieści science-fiction.
 4. Nazwa zgłoszona w konkursie musi być zgodna z wymogami Międzynarodowej Unii Astronomicznej. W szczególności kryteria obejmują, po przetłumaczeniu nazwy:
  1. długość od 4 do 16 znaków w alfabecie łacińskim, wliczając spacje i inne znaki
  2. najlepiej jednowyrazowa
  3. możliwa do wymówienia
  4. nie obraźliwa
  5. nie taka sama (albo nie za bardzo podobna) do już istniejącej nazwy obiektu astronomicznego; formularz konkursowy będzie wstępnie podpowiadał czy wpisana nazwa znajduje się już na liście nazwanych planetoid, księżyców, planet; oprócz tego oficjalne nazwy obiektów astronomicznych można sprawdzić na stronach:
  1. nie dopuszcza się nazw:
   • o naturze komercyjnej
   • nazwisk osób lub nazw miejsc znanych głównie z aktywności politycznej, militarnej lub religijnej
   • nazwisk osób, które zmarły w ciągu ostatnich stu lat (czyli po 1919 roku)
   • nazwisk osób żyjących
   • nazw organizacji związanych z prowadzeniem konkursu
   • imion zwierząt domowych
   • wymyślonych (nowych słów)
   • akronimów
   • nazw zawierających cyfry, kropki (inne znaki diakrytyczne są dopuszczalne)
   • nazw stanowiących zarejestrowane znaki towarowe lub takich, co do których mogą zostać wysunięte inne roszczenia z tytułu ochrony własności intelektualnej.
 1. Oprócz nazwy należy podać uzasadnienie w języku polskim, nie przekraczające 1000 znaków, licząc ze spacjami. Komisja Konkursowa dokona tłumaczenia zwycięskiej propozycji na język angielski i w razie potrzeby nieco skróci uzasadnienie do wymogów IAU, które mówią o nie więcej niż 100 słowach po przetłumaczeniu na język angielski.
 2. Wyłonione w konkursie nazwy, po zaakceptowaniu przez IAU, będą uznawane jako oficjalne i używane jako alternatywy dla innych oznaczeń planety i gwiazdy (np. oznaczeń z katalogów astronomicznych), zostaną opublikowane, wraz informacją o tym, kto zaproponował nazwę. Uczestnik konkursu nie może wysuwać żadnych roszczeń odnośnie używania tej nazwy przez kogokolwiek na całym świecie.
 3. Ponieważ może wystąpić sytuacja, że więcej osób niezależnie zaproponuje taką samą nazwę, wraz ze zgłoszeniami będzie rejestrowany także moment zaproponowania nazwy. Jeśli tego typu nazwa wygra, Komitet Konkursu poda do publicznej wiadomości pełną listę uczestników, którzy zaproponowali taką nazwę oraz dodatkowo zaznaczy kto dokonał tego najszybciej.

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 1. Konkurs jest realizowany zgodnie z prawem polskim, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (m.in. tzw. RODO).
 2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mailowy, adres IP.
 3. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18, 00-716 Warszawa, które jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031343.
 4. Ogólne zasady Polityki Prywatności stosowanej przez Administratora danych osobowych podane są pod adresem www.pta.edu.pl/politykaprywatnosci.
 5. Podanie danych osobowych wskazanych w punkcie 48 jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
 6. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników. W szczególności nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, ani nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że odpowiednie przepisy prawa nakazują Administratorowi takie udostępnienie.
 7. Dostęp do danych jest chroniony m.in. przez użycie certyfikatu SSL dla domeny internetowej, szyfrowania połączenia ze stroną internetową (w protokole HTTPS), ograniczenia dostępu tylko dla osób uprawnionych (komitet konkursu, administratorzy serwera).
 8. Przy ogłoszeniu wyników konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości kto zaproponował zwycięskie nazwy (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata albo nazwa podmiotu i miejscowość jego siedziby), a także otrzymane od uczestnika uzasadnienie dla tych nazw (treść uzasadnienia może zostać przeredagowana przez komitet konkursu, w szczególności gdyby oryginalny tekst zawierał błędy językowe lub merytoryczne).
 9. W przypadku pytań odnośnie regulaminu lub konkursu możliwy jest kontakt pod adresem iau@pta.edu.pl.

Pobierz regulamin jako plik PDF